Förbundet för Mentala Tränare rf:s etiska regler

Förbundets definition av mental träning:

Mental träning är ett sätt att träna upp den mentala förmågan på ett systematiskt, långsiktigt och hållbart sätt. Målet med träningen är att kunna må och fungera bättre genom att öka förutsättningarna för kroppen att orka med de förändringar och utmaningar som livet för med sig.

Mental träning kan innefatta olika verktyg inom personlig utveckling som tränar upp mentala processer, dvs. hur tankar, bilder och känslor styr beteendet och dagliga handlingar. Verktyg för träningen kan vara t.ex. muskulär avslappning, självbilds-, attityd-, koncentrations-, målbildsträning, stresshantering, teambuilding eller ledarskapsutveckling.

Ansvar

 1. Som mental tränare tar jag ansvar över mitt arbete.
 2. Jag noterar att mitt kunnande inte får användas för att kränka, förtrycka eller utnyttja adepten.
 3. I min roll som mental tränare utgår jag från alla människors lika värde och bemöter varje adept med respekt.
 4. Jag informerar adepten om sekretess och tystnadsplikt.
 5. Under första träffen förklarar jag innebörden av mental träning.
 6. Jag informerar adepten om min kompetens och erfarenhet/erfarenheter.
 7. Jag klargör skillnaden mellan mental träning, terapi, konsultering och coaching för adepten.
 8. Jag kommer inte avsiktligt att ge missvisande eller falska löften om vad adepten kommer att få ut av den mentala träningsprocessen eller mig som mental tränare.
 9. Jag presenterar ett tydligt avtal som innehåller tider, ekonomiska villkor och avbokningsregler. Adepten har rätt att avsluta den mentala träningen när som helst.

Kompetens

 1. Som mental tränare företräder jag alltid min profession både i och utanför tjänst.
 2. Som mental tränare upprätthåller jag min professionella kompetens genom att kontinuerligt utveckla mina färdigheter.
 3. Jag tillämpar mina arbetsmetoder i viktighetsordning och i förhållande till uppdragets mål.
 4. Jag som mental tränare är uppmärksam på mina personliga styrkor och utmaningar, när det gäller nya adepter och uppdrag.
 5. Om jag som mental tränare bedömer mig sakna den kompetens som behövs, föreslår jag att adepten uppsöker annan lämplig professionell hjälp.
 6. Jag är uppmärksam på tecken som visar att adepten inte längre har nytta av vår relation inom mental träning.

Sekretess och integritet

 1. MT ska fortlöpande (oavbrutet) upprätthålla den nivå av förtroende till adept som överenskommits mellan båda parter vid den första sessionen. Endast vid kännedom om att andra kan drabbas av allvarlig skada ifall eventuell information undanhålls, ska MT på mycket starka grunder och efter noggrant övervägande kontakta lämplig myndighet. I annat fall avslöjas information endast när så överenskommits med adept.
 2. Jag som mental tränare använder regler som innefattas i GDPR
 3. Jag inhämtar inte upplysningar om adepten från annan utan adeptens medgivande. Därvid inhämtas endast upplysningar som är nödvändiga för uppdragets genomförande.
 4. Om jag i undervisning, föreläsning, publikationer eller andra offentliga sammanhang använder mig av någon form av information som härstammar från en adept, försäkrar jag mig på förhand om samtycke från den som upplysningen gäller och ser till att materialet är tillräckligt anonymt.
 5. Som mental tränare/yrkesutövare håller jag en professionell linje på sociala medier.
 6. Jag skyddar mina adepters och uppdragsgivares identitet och ser till att inte avslöja identifierbar information om mina kunder på sociala medier.
 7. Som mental tränare kommer jag inte att bli sexuellt involverad med den nuvarande adepten.

Intressekonflikter

 1. Jag kommer att undvika intressekonflikter. Ifall en sådan ändå skulle uppstå drar jag mig ur relationen som mental tränare.
 2. Jag kommer öppet att informera min adept om all eventuell ersättning från tredje part som jag tar emot som betalning för hänvisningar av adepter eller betalning för att rekrytera adepter.
 3. Jag kommer inte medvetet att dra några personliga, yrkesmässiga eller ekonomiska fördelar av den förtroenderelation som finns mellan mig som mental tränare och min adept, utöver den ersättning som överenskommits i förväg.

Dokumentation

 1. När jag som mental tränare dokumenterar mitt arbete ska denna minnesanteckning förvaras så att ingen annan har tillgång till uppgifterna. När minnesanteckningar förstörs ska detta göras på ett oåterkalleligt sätt (t.ex. i dokumentförstörare).

Våra etiska regler gör inte anspråk på att vara heltäckande. De kommer regelbundet att ses över och vid behov ändras.