Dataskyddsbeskrivning

DATASKYDDSBESKRIVNING - Förbundet för Mentala Tränare i Finland r.f.

Registeransvarig och kontaktperson

 • Registeransvarig: Förbundet för Mentala Tränare i Finland r.f.
 • Adress: Kaivokatu 3 A 23 13100 Hämeenlinna
 • Telefon: +358 400 449979
 • epost: info@mentaltrainersfinand.fi
 • Kontaktperson: Jouko Mikkola

Förbundet fungerar som registeransvarig för de personuppgifter, som vi samlar in om de som deltar i förbundets verksamhet. Registeransvarige är ansvarig för de personuppgifter som getts till den registeransvarige samt för behandlingen av dessa uppgifter. Dataskydd handlar om förtroende, och din integritet samt skyddet av dina personuppgifter är av högsta värde för förbundet. På grund av detta samlar vi in personuppgifter av dig endast i den mån vi behöver dem för att upprätthålla och ombesörja förhållandet till dem som deltar i förbundets verksamhet. I denna dataskyddsbeskrivning behandlas de principer som föreningen tillämpar vid behandlingen av personuppgifter.

Vem som registreras

I registret behandlas personuppgifter om förbundets medlemmar, tidigare medlemmar, kontaktpersoner

samt föreningens förtroendevalda. Dessutom behandlas deltagaruppgifter för utbildningar och seminarier som förbundet ordnat.

Ändamålet med och grunden för behandlingen av personuppgifter

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna i datasystemet är att hålla de registrerade

medlemmarnas och de förtroendevaldas uppgifter uppdaterade, sköta kommunikation med och information till medlemmarna vad gäller föreningens verksamhet, behandla mottagna anmälningar och administrera faktureringsdokumentation samt på basen av uppgifterna uppgöra årsstatistik.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på förbundets lagstadgade skyldighet att upprätthålla medlemsregister över sina medlemmar samt föreningslagstiftning beträffande förtroendevaldas registrering.

Personuppgiftsgrupper som behandlas, registrets informationsinnehåll

Föreningen behandlar följande för användningsändamålet nödvändiga personuppgifter eller personuppgiftsgrupper om den registrerade:

 • kontaktuppgifter, såsom namn, adress, telefonnumror, e-postadresser
 • eventuella tillstånd och samtycken, t.ex. till bilder
 • information gällande medlemsförhållandet, såsom fakturerings- och betalningsuppgifter
 • intyg på genomförd mentaltränar utbildning eller annan utbildning som uppfyller förbundets krav på medlemmarna
 • identifierande uppgifter i samband med eventuella rese-ersättningar och andra arvoden till förtroendevalda, såsom personbeteckningar

Vanliga informationskällor

 • av den registrerade själv genom inmatning av uppgifterna direkt i systemet, per e-post, per telefon, genom en blankett till exempel på webbsidan, genom en mobilapplikation, eller på annat liknande sätt
 • registerbehandlaren (huvudanvändaren) eller funktionären (administratören) har matat in uppgifterna i systemet
 • med hjälp av webbkakor eller andra motsvarande teknologier

Principer för skydd av personuppgifter och dataskydd

Personuppgifter som behandlas digitalt har skyddats och sparats i förbundets datasystem, och tillgång till registrets personuppgifter har bara sådana personer som behöver dem för att sköta sina arbetsuppgifter. Ifrågavarande personer har personlig användaridentifikation och lösenord. Personuppgifterna är skyddade från externt bruk och användning av medlemsuppgifter kontrolleras.

Vid förverkligandet av webbsidorna har tekniskt dataskydd utnyttjats. Genom detta strävar man till att de inmatade uppgifterna bevaras oförändrade och är tillgängliga endast för de som är berättigade till uppgifterna.

Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och överförande av uppgifter

Som regel utlämnas uppgifter inte till tredje parter.

Vid byte av serviceleverantör kan personuppgifter överföras till den nya systemadministratören.

Överförande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

Uppgifternas förvaringstid

Vi förvarar användarens uppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att förverkliga ovannämnda användningsändamål för personuppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi kan dock på grund av bokförings- eller annan tvingande lagstiftning vara förpliktade att förvara en del av användarens personuppgifter även efter att kundförhållandet eller annan behandlingsgrund för personuppgifterna har upphört.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att när som helst begränsa rättigheterna till direktmarknadsföringssyften. Den registrerade kan ge rättigheter och förbud till förbundet gällande marknadsföringskanaler (t.ex. förbjuda marknadsföring via epost). Den regsitrerade har i princip rätt att enligt tillämplig dataskyddslagstiftning när som helst:

 • få information om behandling av sina personuppgifter;
 • få insyn i de uppgifter som finns om den registrerade i registret samt kontrollera sina egna, registeruppgifter;
 • kräva att en ofullständig eller felaktig registeruppgift som gäller hen kompletteras eller rättas;
 • kräva radering av sina personuppgifter (samtidigt upphör rättigheten att delta i föreningens verksamhet eller evenemang);
 • annullera sitt samtycke och motsätta sig behandling av sina personuppgifter till den del som behandlingen av personuppgiften grundar sig på den registrerades samtycke
 • erhålla sina personuppgifter i maskinläsbar form och överlämna dessa uppgifter till en annan registerförare
 • kräva begränsning av behandlingen av sina personuppgifter.

Den registrerade kan framställa en begäran om verkställande av de ovanstående rättigheterna enligt anvisningarna i punkten Kontaktinformation i denna Dataskyddsbeskrivning. Förbundet kan be den registrerade att specificera sin begäran skriftligt och kontrollera den registrerades identitet innan begäran tas till behandling. Förbundet kan vägra att utföra begäran med stöd av bestämmelser i dataskyddslagstiftningen.

Rätt att klaga till övervakningsmyndigheten

Den registrerade har rätt att klaga till behörig dataskyddsmyndighet ifall den registrerade anser att hens personuppgifter inte behandlats enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Kontaktinformation

Begäran om utnyttjande av den registrerades rättigheter, frågor om denna dataskyddsbeskrivning och övriga kontaktförfrågan bör skickas per epost till adressen: info@mentaltrainersfinland.fi. Den registrerade kan också ta kontakt skriftligen på adressen:

 • Förbundet för Mentala Tränare i Finland r.f.
 • Jouko Mikkola
 • Kaivokatu 3 A 23
 • 13100 Hämeenlinna

Denna dataskyddsbeskrivning kan uppdateras vid behov t.ex när lagstiftningen ändras. Beskrivningen är senast uppdaterad 18.5.2020.