Mentaalivalmentajien liiton eettiset säännöt

Mentaalivalmentajien liiton määritelmä mentaalivalmennukselle:

Mentaalivalmennus on tapa harjoitella mentaalista kykyä järjestelmällisesti, pitkäjänteisesti ja kestävällä tavalla. Valmennuksen tavoite on voida hyvin ja toimia paremmin lisäämällä edellytyksiä kehon jaksamiselle niissä muutoksissa ja vaatimuksissa, joita elämä tuo tullessaan.

Mentaalivalmennus voi sisältää erilaisia työkaluja henkilökohtaisessa kehityksessä joka harjoittaa mentaalisia prosesseja, siis kuinka ajatukset, kuvat ja tunteet ohjaavat käyttäytymistä ja päivittäisiä toimia. Harjoitusmenetelminä voi olla esimerkiksi lihasrentoutus, omakuva-, asenne-, keskittymis-, tavoitekuvaharjoitus, stressinkäsittely, tiimin rakennus tai johtajuuskehitys.


Vastuu

Mentaalivalmentajana otan vastuun työstäni. Huolehdin, että osaamistani ei käytetä asiakkaan loukkaamiseen, painostamiseen tai hyväksikäyttöön.

 1. Roolissani mentaalivalmentajana lähden siitä ajatuksesta, että kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita. Kohtaan asiakkaani kunnioittavasti.
 2. Kerron asiakkaalleni salassapito- ja vaitiolovelvollisuudesta.
 3. Ensimmäisellä tapaamiskerralla selitän mentaalivalmennuksen sisällön.
 4. Kerron asiakkaalle osaamiseni, pätevyyteni ja kokemukseni.
 5. Selvitän asiakkaalle mentaalivalmennuksen, terapian, konsultoinnin ja valmentamisen erot.
 6. En anna tahallani harhaanjohtavia tai vääriä lupauksia siitä, mitä asiakas saa mentaalivalmennusprosessista tai itsestäni mentaalivalmentajana.
 7. Esitän asiakkaalle selkeän sopimuksen, jossa on ajat, taloudelliset ehdot ja peruutussäännöt.

Osaaminen ja pätevyys

 1. Mentaalivalmentajana edustan aina ammattiani niin työssä kuin työn ulkopuolella.
 2. Mentaalivalmentajana ylläpidän ammattitaitoani kehittämällä jatkuvasti valmiuksiani.
 3. Sovellan työmenetelmiäni toimeksiannon tavoitteisiin sopivissa olosuhteissa ja tärkeysjärjestyksissä.
 4. Mentaalivalmentajana huomioin omat henkilökohtaiset vahvuuteni ja haasteeni uusiin asiakkaisiin ja toimeksiantoihin liittyen.
 5. Jos mentaalivalmentajana huomaan, että minulla ei ole tarvittavaa osaamista, ehdotan asiakkaalle, että hän etsii muuta sopivaa ammattiapua.
 6. Kerron asiakkaalle, mikäli huomaan, että hänelle ei enää ole hyötyä mentaalivalmennussuhteestamme.

Salassapito ja riippumattomuus

 1. Säilytän jatkuvasti asiakkaaseen sen tason luottamuksen, josta sopijapuolten kesken on sovittu ensimmäisessä tapaamisessa. Vain sellaisessa tapauksessa, jossa tietooni tulee, että jotakuta henkilöä saattaa uhata vakava vamma, mikäli mahdollista tietoa salataan, voin hyvin vahvoin perustein ja tarkan harkinnan jälkeen ottaa yhteyden sopivaan viranomaiseen. Muussa tapauksessa annan tietoa vain, mikäli niin on asiakkaan kanssa sovittu.
 2. Mentaalivalmentajana noudatan tietosuojamääräyksiä (GDPR).
 3. En hanki tietoja asiakkaasta muilta muuten, kuin asiakkaan luvalla. Sellaisessa tapauksessakin hankin vain toimeksiannon toteuttamisen kannalta tarpeellisia tietoja.
 4. Jos opetuksessa, luennolla, julkaisuissa tai muussa julkisessa yhteydessä käytän jossain muodossa tietoa, joka on peräisin asiakkaalta, varmistan etukäteen suostumuksen siltä, jota tieto koskee ja huolehdin, että materiaali on riittävän anonyymiä.
 5. Mentaalivalmentajana ja ammatinharjoittajana pitäydyn sosiaalisessa mediassa ammatillisella linjalla.
 6. Suojelen asiakkaitteni ja toimeksiantajieni identiteettiä sekä huolehdin, että en paljasta tunnistettavia tietoja asiakkaistani sosiaalisessa mediassa.
 7. Mentaalivalmentajana en ryhdy seksuaaliseen suhteeseen asiakkaani kanssa.

Eturistiriidat

 1. Vältän eturistiriitoja. Jos sellainen kuitenkin ilmaantuisi, vetäydyn suhteesta mentaalivalmentajana.
 2. Tiedotan avoimesti asiakkaalleni kaikesta mahdollisesta korvauksesta, jonka otan vastaan kolmannelta osapuolelta maksuna asiakkaiden ilmoituksista tai maksuna asiakashankinnasta.
 3. Minun ja asiakkaan välisestä luottamussuhteesta otan vastaan vain etukäteen sovitun korvauksen, en mitään henkilökohtaisia, ammatillisia tai taloudellisia etuja.

Dokumentointi

 1. Kun minä mentaalivalmentajana dokumentoin työni, säilytän muistiinpanot niin, ettei kenelläkään muulla ole pääsyä tietoihin.
 2. Kun dokumentoimani muistiinpanot hävitetään, huolehdin, että se tehdään siten, ettei niitä voi palauttaa tunnistettavasti (esimerkiksi paperintuhoajalla).

Nämä eettiset säännöt eivät ole kaikenkattavia. Sääntöjä tarkistetaan säännöllisesti ja muutetaan tarvittaessa.